FreshMail.pl

Regulamin kursu

 1. Organizatorem i właścicielem Zaawansowanych Studiów Zawodowych Coachingu Mukoid jest Instytut Komunikacji i Rozwoju Mukoid Ewa Mukoid z siedzibą w Krakowie /dalej Instytut/. Studia składają się z 2 następujących po sobie kursów: Zawodowe Studia Coachingu w wymiarze 80 godzin oraz Zaawansowane Studia Coachingu w wymiarze 50 godzin.
 2. Zaawansowane Studia Zawodowe Coachingu Instytutu Mukoid posiadają oficjalną akredytację ICF i mają status ACTP (Accredited Coach Training Program), mogą zatem przyznawać certyfikaty ACTP w przypadku ukończenia obu kursów lub certyfikaty ACSTH w przypadku ukończenia co najmniej pierwszego kursu. W przypadku ukończenia mniejszego wymiaru szkolenia uczestnik może uzyskać certyfikat z punktacją CCE.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Instytut. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, zaś każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługują prawa, o jakich mowa w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 922), szczegółowo wymienione w dalszej części regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady związane z zakupem, organizacją i uczestniczeniem w kursach organizowanych przez Instytut.
 5. Warunkiem uczestnictwa w studiach jest pozytywne przejście procesu rekrutacji oraz opłacenie kosztu studiów w zadeklarowanych terminach. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych – o przyjęciu na Studia decyduje data zaksięgowania na koncie Organizatora pierwszego przelewu od Uczestnika.
 6. Grupy tworzące daną edycję Studiów Zawodowych Coachingu liczą minimum 6, maximum 12 osób. W przypadku, gdy na daną edycję zgłosi się mniej niż 6 osób, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania edycji lub zmiany terminów sesji, przy czym ma obowiązek poinformować o tym zgłoszone osoby najpóźniej w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie zajęć.
 7. Warunki ewentualnej rezygnacji ze studiów po dokonaniu wpłaty:
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa co najmniej 2 miesiące przed rozpoczęciem zajęć, zwracamy 100% wpłaconej kwoty.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 3 tygodni przed rozpoczęciem zajęć, zwracamy 50% wpłaconej kwoty.
 • Nie przewidujemy rezygnacji w terminie późniejszym, za wyjątkiem ważnych zdarzeń losowych, wtedy maksymalnie staramy się „iść na rękę” uczestnikowi – finansowo i organizacyjnie.
 1. Absolwenci otrzymują certyfikat Zaawansowanych Studiów Zawodowych Coachingu Mukoid (Mukoid Institute’s Advanced Professional Coach Training) z podaną liczbą faktycznie odbytych godzin szkolenia i wzmianką o złożeniu egzaminu zawodowego, który jest integralnym elementem tych studiów. W przypadku negatywnej oceny egzaminu uczestnik ma prawo do bezpłatnego ponownego podejścia do egzaminu w terminie ustalonym wspólnie z Dyrekcją Instytutu.
 2. Warunkiem uzyskania certyfikatu ACTP lub ACSTH jest aktywne uczestnictwo we wszystkich obowiązkowych w danym kursie sesjach szkoleniowych oraz samodzielne zrealizowanie co najmniej 10 sesji coachingu pomiędzy sesjami (akceptowanym rozwiązaniem jest tzw. pair coaching pomiędzy uczestnikami studiów)
 3. Absolwenci, którzy nie spełnią tych warunków mogą otrzymać certyfikat po uzupełnieniu zaległości. Nieobecność na zajęciach można odrobić uczestnicząc w podobnych zajęciach innej edycji, przy założeniu iż grupa nie przekracza 12 osób lub zajęciach indywidualnych, co jest rozwiązaniem dodatkowo płatnym.
 4. Organizator nie zapewnia wyżywienia ani noclegu uczestnikom.
 5. Zajęcia mogą być nagrywane przez organizatora (z wyłączeniem interakcji pomiędzy uczestnikami) i używane do jego potrzeb informacyjnych i szkoleniowych.
 6. Uczestnik może nagrywać interakcje odbywające się w czasie zajęć lub pomiędzy nimi wyłącznie za zgodą osoby/osób w nich uczestniczących. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie tego rodzaju nagrań przez uczestników.
 7. Uczestnik zobowiązuje się do punktualnego przychodzenia na zajęcia. W nieoczekiwanych sytuacjach losowych – uczestnik zobowiązuje się poinformować prowadzącego o swoim spóźnieniu lub nieobecności.
 8. Uczestnik zobowiązuje się do wyłączenia lub wyciszenia telefonu podczas zajęć.
 9. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania poufności co do treści i materiałów otrzymanych podczas Studiów. Wszystkie materiały drukowane i elektroniczne (broszury, prezentacje, scenariusze ćwiczeń itp.) objęte są prawem autorskim i ich powielanie lub udostępnianie bez formalnej pisemnej zgody właściciela praw podlegają sankcjom karnym.
 10. Przy zawieraniu umowy na zakup kursu, o jakim mowa w treści regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanych z zakupem kursu i realizacją w tym zakresie umowy. Podanie wszelkich danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Instytut może uniemożliwić zakupu kursu. Uczestnik ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Uczestnik przy zawieraniu umowy może także wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych oraz w celu otrzymywania drogą elektroniczną informacji handlowych. Dane osobowe przetwarzane są przez Instytut zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualniania, sprostowania jego danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także przysługuje mu prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego zgody danych osobowych. Dane Uczestnika mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie do tego uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa. Żądania, o których mowa powyżej uczestnik może złożyć za pośrednictwem adresu e-mail na adres studia@mukoid.com lub listownie na adres Instytutu przy ul. Pużaka 3, 31-316 Kraków.
 11. Uczestnikowi przysługuje pisemne prawo do odwołania się do Instytutu Komunikacji i Rozwoju Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres: Instytut Komunikacji i Rozwoju Mukoid, 31-316 Kraków, ul. Pużaka 3, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres: studia@mukoid.com lub doręczona osobiście do biura firmy. Organizator ma 21 dni na rozpatrzenie reklamacji. Organizator  zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie lub procedurze zarządzania jakością usług szkoleniowych.

Newsletter Mukoid

Zapraszamy do zapisania się na nasz Newsletter!

Zapisz mnie na newsletter Mukoid (możesz wypisać się w każdym momencie).

FreshMail.pl