Profesjonalny Coach Wewnętrzny (Internal Business Coach)

Jeżeli chcesz zapewnić swojej organizacji przewagę konkurencyjną, koniecznie zapoznaj się z nową metodą zarządzania ludźmi i rozwoju biznesu.

Wyniki badań przeprowadzonych przez Human Capital Institute (HCI) oraz International Coach Federation (ICF) dowodzą, jak potężnym narzędziem jest coaching – wzmacnia zaangażowanie i odpowiedzialność pracowników, rozwija ich kreatywność, podnosi satysfakcję z pracy, ułatwia zarządzanie zmianą, buduje pozytywny wizerunek pracodawcy.

Po co organizacji coach wewnętrzny?

Coach wewnętrzny wspiera organizację, znając „od środka” jej funkcjonowanie, kulturę i tworzących ją ludzi.

Budzi zaufanie ze względu na swoje kompetencje osobiste i etykę oraz posiada profesjonalne przygotowanie do pełnienia swojej roli.

Rola ta jednocześnie łączy funkcje moderatora, facylitatora, czasami mediatora pomiędzy przełożonymi a zespołem czy też pomiędzy skonfliktowanymi zespołami lub rywalizującymi jednostkami.

Co zyskuje organizacja?

N

profesjonalnego coacha, który będzie wspierał osoby i zespoły w organizacji w każdym obszarze wyzwań, które mają wpływ na cele firmy

N

oszczędność czasu i kosztów, jakie firma ponosi selekcjonując coachów zewnętrznyc

N

przełożenie podejścia coachingowego na całą organizację

N

zadowolonych pracowników oraz poprawę komunikacji

N

wzrost wydajności pracy indywidualnej i zespołowej

N

wzrost kompetencji liderskich oraz samodzielności wśród pracowników i pracy zespołów

N

doskonalenie strategii zarządzania przedsiębiorstwem

N

możliwość wpływu na zmiany w organizacji z poziomu pracownika, zespołów i całej firmy

Głównym założeniem szkolenia jest efektywne wyposażenie uczestnika w praktyczne umiejętności, kompetencje oraz narzędzia jakimi powinien dysponować coach wewnętrzny.

Szkolenie Internal Business Coach skierowane jest do:

R

organizacji, którym zależy na świadomym rozwoju i docenianiu pracowników

R

nowoczesnych firm, które chcą inwestować w ludzki potencjał

R

pracowników działu HR oraz menadżerów

R

osób dojrzałych, empatycznych, wewnętrznie spójnych

Uczestnicy nabędą umiejętności w obszarach:

N

team coachingu i poznają mechanizmy pracy zespołowej

N

coachingu grupowego i dynamiki procesów grupowych

N

metod budowania zaangażowania i narzędzi motywacyjnych

N

skutecznej komunikacji jako środka budowania porozumienia

N

specyficznych narzędzi i metodyk pracy coachingowej w organizacji

Sposób realizacji szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w sposób maksymalnie praktyczny z wykorzystaniem metod warsztatowych (learning in the site, real role play, genuine case study, action learning) oraz coachingowych. W efekcie uczestnicy nie tylko nabywają, ale i testują właściwe kompetencje i narzędzia, doświadczając przy tym realnych dynamik pracy grupowej i zespołowej.

Szkolenie szyte na miarę potrzeb i oczekiwań Zamawiającego

Ramowy program szkolenia Internal Business Coach jest za każdym razem precyzyjnie dostosowywany do profilu konkretnej Organizacji.

Zawsze poprzedzamy go audytem potrzeb i oczekiwań Zamawiającego (ankiety online, rozmowy telefoniczne lub osobiste), aby w pełni odpowiadał Twoim strategicznym i operacyjnym celom.