REGULAMIN

 1. Organizatorem i właścicielem Zaawansowanych Studiów Zawodowych Coachingu Mukoid jest Instytut Mukoid Komunikacji dla Rozwoju z siedzibą w Krakowie przy ul. Pużaka 3, kod pocztowy 31-316 Kraków, NIP 6771046434 /dalej Instytut /. Studia składają się z 2 następujących po sobie kursów: Zawodowe Studia Coachingu w wymiarze 80 godzin oraz Zaawansowane Studia Coachingu w wymiarze 56 godzin.
 2. Zaawansowane Studia Zawodowe Coachingu Instytutu Mukoid posiadają oficjalną akredytację ICF i mają status ACTP (Accredited Coach Training Program), mogą zatem przyznawać certyfikaty ACTP w przypadku ukończenia obu kursów lub certyfikaty ACSTH w przypadku ukończenia co najmniej pierwszego kursu lub części kursu w wymiarze powyżej 30 godzin. W przypadku ukończenia mniejszego wymiaru szkolenia uczestnik może uzyskać certyfikat z punktacją CCE.
 3. Dane osobowe: Administratorem danych osobowych uczestników kursów, o jakich mowa w punktach 1 i 2 Regulaminu jest Instytut Mukoid Komunikacji dla Rozwoju z siedzibą w Krakowie przy ul. Pużaka 3. Dane uczestników są przetwarzane na podstawie:
  – 6 ust. 1 list a RODO, tj. na podstawie zgody, np. na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną, – w tym zakresie dane osobowe będą przetwarzane do czasu świadczenia konkretnej usługi lub zrealizowania konkretnego celu lub do czasu wycofania uprzednio wyrażonej zgody;
  – 6 ust. 1 lit. b RODO tj. gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest uczestnik, którego dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w tym zakresie dane osobowe będą przetwarzane przez czas na jaki została umowa, a po tym okresie dane będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawnych, np. podatkowych;
  – 6 ust. 1 lit. c RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np. obowiązku wynikającego z przepisów ustawy o rachunkowości – w tym zakresie dane będą przetwarzane przez czas nie dłuższy niż wynika to z obowiązujących przepisów prawnych;
  – 6 ust. 1 lit. f – gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. przetwarzanie danych uczestników do celów marketingu bezpośredniego, w celu dochodzenia roszczeń w drodze prowadzonych postępowań sądowych i pozasądowych, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, w celu prowadzenia badań naukowych, i w celach doskonalenia świadczenie usług szkoleniowych – w tym zakresie dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do zrealizowania celu lub nie dłuższy niż zezwalają na to przepisy prawne. Podanie danych w związku z uczestniczeniem w kursach, o których mowa w punktach 1 i 2 Regulaminu jest dobrowolne i może wynikać, w zależności od zakresu poszczególnych danych osobowych – z obowiązku ustawowego, umownego, może być warunkiem do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania poszczególnych danych osobowych może być brak możliwości zawarcia umowy, utrudnienie w nawiązaniu kontaktu z uczestnikiem lub brak możliwości świadczenia poszczególnych usług, jeżeli ich świadczenie uzależnione jest od wyrażenia przez uczestnika zgody. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych, której dane dotyczą, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, do cofnięcia w dowolnym momencie zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane uczestników mogą być przekazywane następującej kategorii odbiorców: organom państwowym, podmiotom współpracującym z Instytutem w zakresie organizacji i prowadzenia kursów, o jakich mowa w punktach 1 i 2 Regulaminu, firmom kurierskim, kancelariom prawnym, firmom zajmującym się dochodzeniem roszczeń, firmom świadczącym obsługę IT w Instytucie, podmiotom świadczącym usługi księgowe. Wszelka komunikacja w obszarze danych uczestników powinna być składana na adres e- mail: instytut@mukoid.com lub pisemnie – na adres podany w punkcie 1 Regulaminu.
 4. Wszelka komunikacja w obszarze danych, w tym sprzeciw, powinna być składana na adres e-mail: instytut@mukoid.com lub pisemnie – na adres podany w pkt. 1);
 5. Niniejszy Regulamin określa zasady związane z zakupem, organizacją i uczestniczeniem w kursach organizowanych przez Instytut.
 6. Warunkiem uczestnictwa w studiach jest pozytywne przejście procesu rekrutacji oraz opłacenie ceny studiów w zadeklarowanych terminach. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych – o kolejności przyjęcia na Studia decyduje data zaksięgowania na rachunku Organizatora pierwszego przelewu od Uczestnika.
 7. Grupy tworzące daną edycję Studiów Zawodowych Coachingu liczą minimum 6, maximum 12 osób. W przypadku, gdy na daną edycję zgłosi się mniej niż 6 osób, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania edycji lub zmiany jej terminów, przy czym ma obowiązek poinformować o tym zgłoszone osoby najpóźniej w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie zajęć.
 8. Warunki ewentualnej rezygnacji ze studiów po dokonaniu wpłaty:
  – w przypadku rezygnacji z uczestnictwa co najmniej 2 miesiące przed rozpoczęciem zajęć, zwracamy 100% wpłaconej kwoty.
  – w przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 3 tygodni przed rozpoczęciem zajęć, zwracamy 50% wpłaconej kwoty.
  Nie przewidujemy rezygnacji w terminie późniejszym, za wyjątkiem ważnych zdarzeń losowych.
 9. Absolwenci otrzymują certyfikat Instytutu Mukoid sygnowany ACTP, ACSTH lub CCE z podaną liczbą faktycznie odbytych godzin szkolenia i wzmianką o złożeniu egzaminu zawodowego, który jest integralnym elementem tych studiów. W przypadku negatywnej oceny egzaminu uczestnik ma prawo do bezpłatnego ponownego podejścia do egzaminu w terminie ustalonym wspólnie z Dyrekcją Instytutu.
 10. Warunkiem uzyskania certyfikatu ACTP lub ACSTH jest aktywne uczestnictwo we wszystkich obowiązkowych w danym kursie sesjach szkoleniowych oraz samodzielne zrealizowanie co najmniej 10 sesji coachingu pomiędzy sesjami (akceptowanym rozwiązaniem jest tzw. pair coaching pomiędzy uczestnikami studiów)
 11. Absolwenci, którzy nie spełnią tych warunków mogą otrzymać certyfikat po uzupełnieniu zaległości. Nieobecność na zajęciach można odrobić uczestnicząc w podobnych zajęciach innej edycji, przy założeniu, iż grupa nie przekracza 12 osób lub na zajęciach indywidualnych, co jest rozwiązaniem dodatkowo płatnym.
 12. Organizator nie zapewnia wyżywienia ani noclegu uczestnikom.
 13. Zajęcia mogą być nagrywane przez organizatora (z wyłączeniem interakcji pomiędzy uczestnikami) i używane do jego potrzeb w celach badawczych i udoskonalających świadczenie usług szkoleniowych.
 14. Uczestnik może nagrywać interakcje odbywające się w czasie zajęć lub pomiędzy nimi wyłącznie za zgodą osoby/osób w nich uczestniczących. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie tego rodzaju nagrań przez uczestników.
 15. Uczestnik zobowiązuje się do punktualnego przychodzenia na zajęcia. W nieoczekiwanych sytuacjach losowych – uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o swoim spóźnieniu lub nieobecności.
 16. Uczestnik kursu korzystający z dofinansowania (bony szkoleniowe) zobowiązuje się do uczestniczenia w minimum 80% zajęć zaplanowanych w programie kursu. W przypadku uczestniczenia w mniejszej ilości zajęć i rezygnacji, organizator może wymagać pokrycia pełnych kosztów obejmujących okres uczestnictwa w kursie.
 17. Uczestnik zobowiązuje się do wyłączenia lub wyciszenia telefonu podczas zajęć.
 18. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania poufności co do treści i materiałów otrzymanych podczas Studiów. Wszystkie materiały drukowane i elektroniczne (broszury, prezentacje, scenariusze ćwiczeń itp.), a także nagrania zajęć, a w szczególności sesji coachingowych objęte są prawem autorskim i ich powielanie lub udostępnianie bez formalnej pisemnej zgody właściciela praw podlegają sankcjom karnym.
 19. Naruszenie przez uczestnika kursu postanowień tego regulaminu może skutkować złożeniem zawiadomienia do International Coach Federation jako instytucji akredytującej coachów oraz usunięciem z listy uczestników kursu
 20. Uczestnikowi przysługuje pisemne prawo do odwołania się do Instytutu Mukoid. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres: Instytut Komunikacji i Rozwoju Mukoid, 31-316 Kraków, ul. Pużaka 3, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres: instytut@mukoid.com lub doręczona osobiście do biura firmy. Organizator ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. W tym zakresie zastosowanie mają przepisy ustawy z 30 maja 2014 r. prawach konsumenta Dz. U. z 2017 r. poz. 683. Organizator zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie, regulaminie lub procedurze zarządzania jakością usług szkoleniowych.
 21. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń do International Coach Federation jako instytucji akredytującej kursy prowadzone przez Instytut Mukoid.