fbpx
FreshMail.pl
tel.: +48 666 696 956 | instytut@mukoid.com

Czy zawód coacha jest dla mnie?

Zawód coacha jest zawodem dla ludzi dojrzałych. Chodzi nie tylko o wiek, ale też takie czynniki jak doświadczenie, wykształcenie, cechy osobowościowe, kultura osobista, otwarty światopogląd, rozsądek, czy tzw. mądrość życiowa.

Na nasze zajęcia zapraszamy osoby, które taką dojrzałość osiągnęły lub aktywnie i konsekwentnie do niej dążą.

Studia przeznaczone są dla osób otwartych, tolerancyjnych, ciekawych świata, pozytywnie nastawionych do siebie i do innych. Kryterium formalnym przyjęcia jest ukończenie studiów wyższych lub równoważne doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z odpowiedzialnością, podejmowaniem decyzji, kontaktami z ludźmi.

Ważne!

Jeśli z jakiegoś powodu nie spełniasz tych wymagań, ale bardzo zależy Ci na uczestnictwie w naszych zajęciach – zadzwoń!

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnij odpowiednią ankietę kandydata na studia:
  • STUDIA ZAWODOWE COACHINGU – Ankieta kandydata na Studia Zawodowe
  • STUDIA ZAAWANSOWANE COACHINGU – Ankieta kandydata na Studia Zaawansowane
 2. Rozmowa wstępna
  W ciągu kilku dni otrzymasz od nas telefoniczną informację, czy posiadasz odpowiednie predyspozycje i możemy przyjąć Cię na zajęcia. Jeśli tak – przechodzimy do kolejnego kroku.
 3. Wypełniasz formularz uczestnika, w którym prosimy o podanie danych osobowych – korespondencyjnych, danych do faktury VAT oraz o wybór metody płatności (całościowa lub ratalna).
 4. Ostatnim krokiem formalnym rekrutacji jest płatność przynajmniej jednej raty. Gdy zaksięgujemy wpłatę stajesz się pełnoprawnym uczestnikiem naszego kursu.

Radzimy nie odkładać pierwszej płatności na ostatnią chwilę, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona ze względu na dbałość o zachowanie wysokiej jakości tych studiów.

O przyjęciu na daną Edycję decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych przelewem.

Ankiety kandydata na studia zawodowe

Ankieta kandydata na studia zawodowe

Ankiety kandydata na studia zaawansowane

Ankieta kandydata na studia zaawansowane

Regulamin Kursu

 1. Organizatorem i właścicielem Studiów Zawodowych Coachingu Mukoid według standardów ICF oraz Zaawansowanych Studiów Coachingu jest Instytut Komunikacji i Rozwoju Mukoid z siedzibą w Krakowie.
 2. Studia Coachingu Instytutu Mukoid uzyskały oficjalną aprobatę ICF i mają status ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours), mogą także przyznawać honorowane przez ICF punkty CCE.
 3. Warunkiem uczestnictwa w studiach jest pozytywne przejście procesu rekrutacji oraz opłacenie kosztu studiów w zadeklarowanych terminach. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych – o przyjęciu na Studia decyduje data zaksięgowania na koncie Organizatora pierwszego przelewu od Uczestnika.
 4. Grupy tworzące daną edycję Studiów Zawodowych Coachingu liczą minimum 6, maximum 12 osób. W przypadku, gdy na daną edycję zgłosi się mniej niż 6 osób, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania edycji lub zmiany terminów sesji, przy czym ma obowiązek poinformować o tym zgłoszone osoby najpóźniej w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie zajęć.
 5. Warunki ewentualnej rezygnacji ze studiów po dokonaniu wpłaty:
  • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa co najmniej 2 miesiące przed rozpoczęciem zajęć, zwracamy 100% wpłaconej kwoty.
  • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 3 tygodni przed rozpoczęciem zajęć, zwracamy 50% wpłaconej kwoty.
   Nie przewidujemy rezygnacji w terminie późniejszym, za wyjątkiem ważnych zdarzeń losowych, wtedy maksymalnie staramy się „iść na rękę” uczestnikowi – finansowo i organizacyjnie.
 6. Absolwenci otrzymują certyfikat Zaawansowanych Studiów Zawodowych Coachingu Mukoid (Mukoid Institute’s Advanced Professional Coach Training) z podaną liczbą faktycznie odbytych godzin szkolenia i wzmianką o złożeniu egzaminu zawodowego, który jest integralnym elementem tych studiów.
 7. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest aktywne uczestnictwo we wszystkich wymaganych sesjach szkoleniowych (obowiązuje 100% frekwencja na zajęciach) oraz zrealizowanie co najmniej 20 sesji pair coachingu pomiędzy sesjami.
 8. Absolwenci, którzy nie spełnią tych warunków mogą otrzymać certyfikat po uzupełnieniu zaległości. Nieobecność na zajęciach można odrobić uczestnicząc w podobnych zajęciach innej edycji, przy założeniu iż grupa nie przekracza 12 osób lub zajęciach indywidualnych, co jest rozwiązaniem dodatkowo płatnym.
 9. Osoby, które uczestniczą w części studiów bądź tylko w pojedynczych sesjach mogą uzyskać certyfikat z odpowiednią punktacją CCE, jeżeli są praktykującymi coachami.
 10. Absolwenci Zaawansowanych Studiów Mukoid uzyskują certyfikaty z punktacją CCE zgodną z opisem modułów, w których faktycznie uczestniczą.
 11. Organizator nie zapewnia wyżywienia ani noclegu uczestnikom.
 12. Zajęcia mogą być nagrywane przez organizatora (z wyłączeniem interakcji pomiędzy uczestnikami) i używane do jego potrzeb informacyjnych i szkoleniowych.
 13. Uczestnik może nagrywać interakcje odbywające się w czasie zajęć lub pomiędzy nimi wyłącznie za zgodą osoby/osób w nich uczestniczących. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie tego rodzaju nagrań przez uczestników.
 14. Uczestnik zobowiązuje się do punktualnego przychodzenia na zajęcia. W nieoczekiwanych sytuacjach losowych – uczestnik zobowiązuje się poinformować prowadzącego o swoim spóźnieniu lub nieobecności.
 15. Uczestnik zobowiązuje się do wyłączenia lub wyciszenia telefonu podczas zajęć.
 16. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania poufności co do treści i materiałów otrzymanych podczas Studiów. Wszystkie materiały drukowane i elektroniczne (broszury, prezentacje, scenariusze ćwiczeń itp.) objęte są prawem autorskim i ich powielanie lub udostępnianie bez formalnej pisemnej zgody właściciela praw podlegają sankcjom karnym.
 17. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby szkolenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jak również na potrzeby badania jakości usług szkół.
 18. Uczestnikowi przysługuje pisemne prawo do odwołania się do Instytutu Komunikacji i Rozwoju Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres: Instytut Komunikacji i Rozwoju Mukoid, 31-316 Kraków, ul. Pużaka 3, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres: studia@mukoid.com lub doręczona osobiście do biura firmy. Organizator ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. Organizator zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie lub procedurze zarządzania jakością usług szkoleniowych.

Newsletter Mukoid

Zapraszamy do zapisania się na nasz Newsletter!

Zapisz mnie na newsletter Mukoid (możesz wypisać się w każdym momencie).

FreshMail.pl